Disclaimer
Algemene voorwaarden GEEFeenFEEST.tv per 1 februari 2008 (Update 3 januari 2009)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producties met betrekking tot www.GEEFeenFEEST.tv en vormen een toevoeging op de algemene voorwaarden van TDS-Entertainment van 10 maart 2008.
De website “GEEFeenFEEST.tv” en de bijbehorende webvideo- audio en tekstproducties, “de inhoud”, zijn geproduceerd door de onderneming TDS-Entertainment te Werkhoven, hierna te noemen “de producent”. De producent levert de inhoud, indien voor productie gevraagd, ook aan ondernemingen, hierna te noemen “de afnemer”. De website geeft toegang aan iedereen, afnemers of niet, hierna te noemen “de gebruiker”.
Delen van de website zijn voor iedereen toegankelijk, andere delen niet maar alleen voor geregistreerde gebruikers. De producent kan bepalen wie zich kan registreren en wie wel en geen toegang kan krijgen tot de producten en diensten op de site. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, geregistreerde en niet-geregisteerde.
De website en al zijn inhoud is eigendom van de producent en niemand mag zonder expliciete toestemming van de producent delen kopiëren, aanpassen, verkopen, verzenden, tentoonstellen en presenteren, uitgeven of op welke manier dan ook gebruiken voor eigen doel. Daar waar aangegeven is de inhoud eigendom van andere ondernemingen die eveneens copyright doen gelden. Citeren van uitspraken in interviews op de website en journalistiek gebruik van de inhoud volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan.
Forwarding en downloading van inhoud is toegestaan onder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Bij gebruik van deze inhoud mag het merkrecht van GEEFeenFEEST.tv niet geschonden worden en moeten vermeldingen en logo’s van GEEFeenFEEST.tv intact blijven en getoond worden.

Aansprakelijkheid
GEEFeenFEEST.tv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. De producent geeft ten aanzien van de inhoud geen enkele garantie over juistheid, ononderbroken beschikbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan ook. Gebruikers kunnen op geen enkele manier GEEFeenFEEST.tv aansprakelijk stellen voor gevolgen van beslissingen die zij hebben genomen, of claimen dat inhoud van GEEFeenFEEST.tv hen misleid zou hebben.
Het doel van GEEFeenFEEST.tv is om bezoekers van feesten en evenementen een platform te bieden voor communicatie; daaruit volgt dat alle inhoud is aangeboden door derden en alle verantwoordelijkheid voor de inhoud bij derden ligt. Alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden waaronder die over aansprakelijkheid gelden ook voor inhoud die GEEFeenFEEST.tv heeft geproduceerd voor afnemers en aan hen heeft geleverd, ongeacht of deze inhoud wel of niet op de website is gepubliceerd.
De aansprakelijkheid kan ook niet worden verlegd naar anderen die in samenwerking met de producent de website en inhoud tot stand hebben gebracht, anders dan waartoe deze anderen volgens de geldende wet- en regelgeving wel aansprakelijk zijn te houden. Deze laatste bepaling geldt voor bestuurders van ondernemingen en anderen die uitspraken doen in interviews die GEEFeenFEEST.tv als inhoud beschikbaar stelt.

Registratie van gebruikersgegevens
Gebruikers die zich registeren komen overeen met de producent dat zij de gevraagde informatie volledig en waarheidsgetrouw leveren en deze informatie, indien zij is gewijzigd, onmiddellijk corrigeren via de daartoe beschikbaar gestelde middelen. GEEFeenFEEST.tv houdt zich aan de geldende regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet Persoonsgegevens en garandeert dat de informatie door de gebruiker geleverd strikt vertrouwelijk wordt gebruikt en niet aan derden ter beschikking wordt gesteld, behalve in voorkomende gevallen na expliciete toestemming van de gebruiker. GEEFeenFEEST.tv kan het instrument van “cookies” of vergelijkbare technologie inzetten om informatie te verzamelen over gebruikers van de website, enkel en alleen over het gebruik van de website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om, indien hij of zij dat niet wil, technologie te gebruiken die deze vorm van informatieverzameling uitschakelt. Indien de gebruiker dat niet doet, geeft hij GEEFeenFEEST.tv toestemming om de op deze manier verzamelde informatie ter beschikking te houden.
GEEFeenFEEST.tv mag de ter beschikking gestelde informatie gebruiken voor doeleinden ten behoeve van de site, statistische gegevens en analyses die ook aan afnemers en adverteerders ter beschikking kan worden gesteld, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van individuele persoonsgegevens. Gebruikers erkennen wel dat ter beschikking stellen van informatie via internet extra risico’s met zich meebrengt. GEEFeenFEEST.tv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of nadeel dat ontstaat uit het onderscheppen van informatie van gebruikers in het internetverkeer en op servers door derden die daartoe ongeoorloofde middelen hebben gebruikt.
GEEFeenFEEST.tv kan toegang tot de site voor gebruikers beperken of geheel onthouden op elke moment, zonder dat dit tot aansprakelijkheid voor GEEFeenFEEST.tv kan leiden. Gebruikers mogen de website en zijn inhoud niet gebruiken indien dat een overtreding van een geldende wet in hun land zou impliceren. Gebruikers hebben de plicht dat zelf te controleren. GEEFeenFEEST.tv kan gebruikers om extra informatie vragen hieromtrent voordat toegang wordt verleend tot de inhoud of delen daarvan.
Alle geïnterviewde personen hebben vrijwillig meegewerkt aan de reportages en wisten dat zij op het moment van interviewen gefilmd werden.
Deze Algemene Voorwaarden en alle rechten en aansprakelijkheden ten aanzien van gebruik van de website en de inhoud vallen onder Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.